Importfelt for Produkter og Produktkategorier

Alle kolonner som skal importeres må formateres som text i Excelarket. Dersom dette ikke er gjort risikerer du at data ikke blir importert til 24SevenOffice.

NB: Ved bruk av desimaler i priser etc, skal kommategn brukes som desimalskille.

Produkter Husk at prisfelt må importeres uten bokstaver og valutategn.
Importnavn Forklaring
ProductBatchNo Batchnummer
ProductStatus Aktiv = 1, Inaktiv/utgått = 0
ProductCashPercent Dekningsbidrag kontantpris
ProductCategory Produktkategorien som produktet skal ligge i
ProductCode Definerer leverandørens varekode
ProductDescLong Utfyllende beskrivelse av produktet
ProductDescShort Kort beskrivelse av produktet
ProductEAN – EAN nummer EAN Nummer
ProductEAN2 – EAN nummer(2) EAN Nummer(2)
ProductName Produktnavn
ProductNo Varenr
ProductCost Indirekte kostnad
ProductPrice Definerer utpris
ProductPrice2 Definerer utpris 2
ProductPrice2AutoCalc Autokalkulerer prisen for pris 2, verdien er 0 for nei eller 1 for ja
ProcuctPrice2Percent Dekningsbidrag pris 2
ProductPriceAutoCalc Autokalkuler prisen for standard pris, verdien er 0 for nei og 1 for ja
ProductPriceCash Definerer kontantpris
ProductPriceCashAutoCalc Definerer autokalkulering av kontantpris
ProductPriceCashIncTax Definerer kontantpris inkludert mva
ProductPriceIn Definerer innpris
ProductPriceIncTax Definerer innpris inkludert mva
ProductPricePercent Dekningsbidrag
ProductPriceProfitMargin Fortjenestemarginen
ProductSupplierPrice Leverandørens pris
ProductPriceGroup Produktprisgruppe
ProductPriceWeb Produkt pris på web butikk
ProductPriceWebAutoCalc Autokalkulerer prisen for web pris, verdien er 0 for nei eller 1 for ja
ProductPriceWebPercent Dekningsbidrag web pris
ProductStockInfluence Bestemmer om produktet skal lagerstyres, 1 dersom det lagerstyres, 0 eller tomt dersom det ikke lagerstyres
ProductStockLocation Lagerplassering
ProductStockMin Minste antall på lager
ProductStockQty Lagerbeholdningen
ProductStockReorderQty Bestillingsforslag når man når minste antall på lager
ProductWeight Vekten på produktet i Kg
ProductSupplierCode Leverandørens varenummer
ProductSupplierCurrencyId Valuta ID på produktet(Id»en finner du ved å gå til modulen Økonomi-Regnskap og Valuta)
ProductSupplierId Leverandørens ID nummer(for å linke leverandør mot produktet)
ProductSupplierName Leverandørens produktnavn
ProductSupplierWebsite Leverandørens webside
ProductWebDeal Tilbud på web
ProductWebDealDateFrom Start dato for tilbud på web
ProductWebDealDateTo Slutt dato for tilbud på web
ProductWebDealInStockOnly Vise kun produkt på web dersom der er på lager
ProductWebExtra Vis som ekstravare (netthandel)
ProductWebExtraDateFrom Startdato for når produktet skal vises som ekstravare (netthandel)
ProductWebExtraDateTo Sluttdato for når produktet skal vises som ekstravare (netthandel)
ProductWebNewArrival Vis som nytt produkt (netthandel)
ProductWebNewArrivalDateFrom Startdato for når produktet skal vises som ekstravare (netthandel)
ProductWebNewArrivalDateTo Sluttdato for når produktet skal vises som ekstravare (netthandel)
ProductWebShow Vis på web shop
ProductWebShowCat Vis kategorien på webshop
ProductWebShowFront Vis på forside
CalculateInpriceFromSupplierPrice Hvis verdien er 1 vil importen beregne innprisen på bakgrunn av leverandørens pris SupplierPrice, ellers vil innpris ProductPriceIn brukes (dersom innpris ligger i importfilen)

 

Import av produktkategorier
Importnavn Forklaring
ProductCategoryId Kategori ID for produktkategorien
ProductCategoryName Navn på kategorien
ProductCategoryParent Definerer hvilke kategorier er knyttet oppover i hierarkiet

 

Klikk her for å se film for import av produkter.