Inställningar HTML-utskrift

Det finns två typer av mallar för utskrift av order/faktura i 24SevenOffice. Den äldre typen av mallar kallas för KPprint-mallar och är svåra att förändra själv. Den nyare typen baseras på HTML och ger möjlighet för användare att skapa och redigera mallar på egen hand.

Inställningarna för HTML-utskrift ligger under Administration – Inställningar – Ekonomi – Order/Faktura – HTML-utskrift.

Genom att använda dessa inställningar kan man skapa sina egna utskriftsmallar för HTML-utskrift.

 

Visa dialogbox för val av mall

Om man kryssar för detta val så visas dialogboxen där man kan välja önskad mall vid utskrift. Först kan man välja en standard utskriftsmall för orderstatus. Därefter kan man visa vilka fält som ska visas i varukorgen.

När man är inne i ex Ekonomi – Order/faktura – Sök order/faktura och har sökt upp en faktura man önskar att skriva ut, så högerklickar man på denna och väljer HTML-utskrift eller HTML förhandsgranskning. Då kommer man få upp den utskriftsmall som ligger som standard för denna orderstatus. Om man har kryssat för Visa dialogbox för val av mall får man upp dialogboxen där man kan välja önskad mall.

 

Redigera HTML-mall

Förhandsgranska

Mallen kan designas direkt i HTML eller i ett designläge som påminner om e-post och som genererar HTML-kod automatiskt. Det går att förhandsgranska designen under arbetets gång (glöm inte att spara!). Vi rekommenderar att förhandsgranskning sker även mot en testorder/faktura för att säkerställa att alla värdetaggar (se nedan) hämtas ut korrekt.

När man ska skapa en ny mall så rekommenderas det att gå in på en existerande mall för att kopiera HTML-koderna i denna och klistra in i den nya mallen och göra ändringarna där.

  1. Klicka på en existerande mall, så får man upp uppbyggnaden av denna på höger sida.
  2. Klicka på den blå symbolen < > längst ner för att få fram HTML-koderna.
  3. Lägg markören på HTML-koderna och markera allt (Ctrl+A) och kopiera (Ctrl+C).
  4. Klicka på Ny mall och skriv in en titel och Spara. Gå till mallen och klicka på den blå symbolen längst ner – HTML –  och klistra in (Control + V). Klicka på Spara (Lagre).

Economy_OrderInvoice_Reminder_HTMLSettings1

Observera att om man vill använda en mall med logo så är det samma logo som man lägger in i Inställningar – Ekonomi – Order/faktura – Fakturainställningar.

 

Taggar

HTML och CSS bygger alltså själva designen av mallen. För att hämta värden ur 24SevenOffice använder vi oss av rubriktaggar och värdetaggar. Nedan följer en lista på dessa.

Det finns två typer av taggar: rubriktaggar och värdetaggar. Rubriktaggar inleds och avslutas med ¤ (SHIFT+4) och anger en rubrik för fältet till motsvarande värdetagg. Dessa inleds och avslutas med dubbla # (SHIFT+3).

Lista över variabler som kan användas.

Orderinformation
Variabel Beskrivning
Logo Url til företagslogo
Title Orderstatus, exempelvis Packsedel eller Faktura
InvoiceTitle Fakturatitel/kommentar. Hämtas från fältet ”Kommentar” i fakturamodulen
OrderNo Ordernummer
OrderDate Orderdatum
InvoiceNo Fakturanummer (ev factoringnr)
InvoiceDate Fakturadatum
InvoiceKID OCR-nummer
DeliveryDate Leveransdatum
DueDate Förfallodatum
PaymentTime Betalningstid
PaymentMethod Betalningssätt
OrderText Ordertext
CustomerReferenceNo Referensnummer
ProductionNo Produktionsnummer
ProductionManager Produktionsmanager
ValidityDate Giltighetsdatum (Kan användas till att hämta ut Fakturadatum när en order är i status Offert till exempel. Detta används som Giltighetsdatum)
ReceiveText Leveranssätt (hämtar info från fliken Inställningar på kundkortet)
ReceiveTextHeight Bestämmer höjden på textfältet som innehåller Leveransssätt
Currency Visar valutakod om ordern är i en annan valuta än lokal valuta
LocalCurrency Visar den lokala valutakoden
ProjectId Visar projekt-id när ordern är kopplad mot ett projekt
ProjectName Visar projektnamnet
TotalTax Total moms
TotalIncTax Totalt inkl moms
TotalTaxFree Totalt avgiftsfritt
TotalTaxed Visar summan som det beräknas moms av
TotalSumExpVAT Visar totalsumman exkl moms på pack/följesedel. Denna summa visas i tillägg till de andra summorna, men visas enbart på ordrar i status Pack eller Utskickat.
TotalDiscount Visar total rabatt i kronor
InvoiceText Fakturatext
InvoiceTextHeight Sätter höjden på fakturatexten
BorderTable Skapar ram runt tabellen
CartHeader Visar header för varukorgen
Cart Visar innehållet i varukorgen
CartIncTax Visar innehållet i varukorgen med priser inkl. moms
Department Avdelning
DepartmentNo Avdelningsnummer
DepartmentCountry Avdelningsland
DepartmentVisitAddress Avdelnings besöksadress
DepartmentVisitZipcode Avdelnings besökspostnummer
DepartmentVisitZiparea Avdelnings besökspostort
DepartmentPostAddress Avdelnings postadress
DepartmentPostZipcode Avdelnings postnummer
DepartmentPostZiparea Avdelnings poststed
DepartmentEmail Avdelnings e-post
DepartmentPhone Avdelnings telefon
DepartmentFax Avdelnings fax

 

Företagsinformation (vårt företag)
Beskrivning Värdetagg Rubriktagg
Företagsnamn (vårt firma) ##CompanyName##
Adress ##CompanyAddress##
Postnummer ##CompanyZipcode##
Postort ##CompanyZiparea##
Vår referens ##CompanyReference## ¤CompanyRef¤
Telefonnummer ##CompanyPhone## ¤Phone¤
Faxnummer ##CompanyFax## ¤Fax¤
E-mail ##CompanyEmail## ¤Email¤
Org-nr ##CompanyOrgNo## ¤OrgNo¤
Bankgironummer ##BankGiro## ¤BankGiro¤
Postgironummer ##PostalGiro## ¤PostalGiro¤
IBAN kod ##IBAN## ¤IBAN¤
Swift kod ##Swift## ¤Swift¤

 

 

Kundinformation
Beskrivning Värdetagg Rubriktagg
Kundnummer ##CustomerId##
Kundnamn ##CustomerName##
Fakturaadress ##InvoiceAddress## ¤InvoiceAddress¤
Fakturapostnr ##InvoiceZipcode##
Fakturapostort ##InvoiceZiparea##
Leveransnamn ##DeliveryName##
Leveransdatum ##DeliveryDate## ¤DeliveryDate¤
Leveransadress ##DeliveryAddress##
Leveranspostnr ##DeliveryZipcode##
Leveranspostort ##DeliveryZiparea##
Leveransland ##DeliveryCountry##
Kundens referensnummer ##CustomerReferenceNo## ¤CustomerReferenceNo¤
Kundens referens ##CustomerRef##
ReceiveText
Höjden på textfältet som innehåller ##ReceiveTextHeight##
Lägger ram runt tabellen ##BorderTable##
Skriver ut header för varukorgen ##CartHeader##
Skriver ut innehållet i varukorgen ##Cart##
Summa momspliktigt ##TotalTaxed## ¤SumVATbase¤
Summa inkl moms ##TotalIncTax## ¤Total¤
Summa moms ##TotalTax## ¤SumVAT¤
Totalt inkl moms ##TotalIncTax## ¤Total¤
Totalt avgiftsfritt ##TotalTaxFree## ¤SumTaxFree¤
Fakturatext ##InvoiceText##
Sätter höjden på fakturatexten ##InvoiceTextHeight##
Kundens orgnr ##CustomerGovNo##
Produktionsmanager ##ProductionManager##

 

Övrig information
Beskrivning Värdetagg Rubriktagg
Visar valuta om ordern är i en annan valuta än standardvalutan ##Currency##
Visar projektID om ordern är koppblat mot ett projekt ##ProjectId## ¤Project¤
Visar projektnamnet ##ProjectName## ¤ProjectName¤

Man måste använda ¤ både före och efter ord som ska översättas. Exempelvis ¤Email¤ som översätts till ”E-post” om kunden har svenska som fakturaspråk.

Beskrivning Värdetagg Rubriktagg
Telefon/fax Phone/Fax
Email ##Email## ¤Email¤
Web ##Web##
Telefon ##Phone## ¤Phone¤
Mobiltelefon ##Mobile## ¤Mobile¤
Fakturaadresse ##InvoiceAddress## ¤InvoiceAddress¤
Fakturadatum ##InvoiceDate## ¤InvoiceDate¤
Fakturanummer ##InvoiceNo## ¤InvoiceNo¤
Ordernummer ##OrderNo## ¤OrderNo¤
Orderdatum ##OrderDate## ¤OrderDate¤
Betalningstid ##PaymentTime## ¤PaymentTime¤
Förfallodatum ##DueDate## ¤DueDate¤
Leveransdatum ##DeliveryDate## ¤DeliveryDate¤
Leveransadress ##DeliveryAddress## ¤DeliveryAddress¤
Vår referens ##CompanyRef## ¤CompanyRef¤
Kundnummer ##CustomerId##
Kundens referens ##CustomerRef## ¤CustomerRef¤
Varunr ##ProductNo## ¤ProductionNo¤
Varunamn ##ProductName## ¤ProjectName¤
Antal ##Quantity##
Pris ##Price##
Mva-sats ##VatRate##
Summa ##Sum##
Summa momsfritt ##SumTaxFree## ¤SumTaxFree¤
Summa avgiftspliktig ##TotalTaxed## ¤SumVAT¤
Summa momspliktigt ##TotalTaxed## ¤SumVATbase¤
Summa moms ##TotalTax## ¤SumVAT¤
Summa inkl moms ##TotalIncTax## ¤Total¤
Organisationsnummer ##OrgNo##
Betalingssätt ##PaymentMethod##

 

Utskrift av timunderlag visas på fakturorna när det har registrerats timmar från timmodulen. Det är möjligt att specificera vilka fält du vill ha med i timunderlaget, om du inte vill använda dig av standard-timunderlaget som kommer ut genom att använda variabeln ##HourBasis##.

OBS! Om du önskar att specificera själv, så måste du ta bort variabeln ##HourBasis## och lägga in variabeln ##HourBasisSpecified## i stället, och därefter lägger till de variabler som du vill ha med (om du inte tar med variabler, så kommer inte timunderlaget att visas på utskriften).

 

Timunderlag
Variabel Förklaring
HourBasis Inkluderar standardkolumner som kommer med i timunderlaget
HourBasisSpecified Inkluderar timunderlaget med specificerade kolumner
HourBasis_Date Datum
HourBasis_Hours Antal timmar
HourBasis_Worktype Arbetstyp
HourBasis_Task Uppgift
HourBasis_Employee Anställd
HourBasis_Price Pris
HourBasis_Description Beskrivelse
HourBasisCostSpecified Inkluderar kostnader med specificerade kolumner
HourBasis_Cost_Date Datum för kostnader
HourBasis_Cost_ProjectId Projektnummer för kostnaden
HourBasis_Cost_Price Pris på kostnaden
HourBasis_Cost_Quantity Antal av kostnaden
HourBasis_Cost_Total Totalbelopp på kostnaden
HourBasis_Cost_Employee Anställda kopplat till kostnaden
HourBasis_Cost_Description Beskrivelse av kostnaden

 

 

Övrigt

Mallarna stödjer även design- och stilsättning med CSS (Cascading Style Sheets). Se information under Användbara länkar för en lista över attribut.

Det är en fördel att ha grundläggande kunskaper i HTML då det kan vara enklare att rätta koden direkt om inte designvyn ger det resultat man önskar.

Notera att 24SevenOffice inte tillhandahåller support på HTML, se under rubriken Användbara länkar för en lista på HTML-attribut.

 

Användbara länkar

Wikipedia: XHTML, CSS

W3C (World Wide Web Consortium):

http://sv.wikipedia.org/wiki/XHTML

http://www.w3schools.com/xHTML/

http://www.w3schools.com/css/default.asp

http://www.w3schools.com/css/default.asp