Importfält för Anteckningar

Alla kolumner som skall importeras måste formateras som text i CSV-filen. Om filen inte formateras som text riskerar man att data inte importeras till 24SevenOffice.

 

Anteckningar
Importfält Förklaring
NoteCategoryId Systemkategorier på anteckningen. Variabler är Anteckning, Telefon, Möte, Faktura, Fakturera, Annat och E-post.
NoteCompanyId ID eller namn på ett existerande företag i CRM som man vill att anteckningen ska kopplas mot.
NoteContactId ID på existerande kontakt som man vill att anteckningen ska kopplas mot.
NoteDateRegistered Datum anteckningen registrerades. Format: dag.månad.år(01.09.2014)
NoteDescription Kommentar i anteckningen
NoteOwner Ägare av anteckningen, måste vara en användare i 24SevenOffice, annars definieras detta fält till användaren som importerade anteckningarna. Måste vara på format Förnamn Efternamn eller Anställd ID (Employee ID)
NotePrivate Definierar om anteckningen ska vara privat för ägaren av anteckningen. Fältet sätts då till: «privat» utan «»
NoteProjectId ID på projekt som anteckningen ska kopplas mot
NoteTitle Titel / rubrik på anteckningen

 

Importerar man filer som innehåller anteckningar som är längre än 255 tecken, måste det ligga en anteckning som är längre än 255 tecken i den första raden i importfilen (under överskriften). Om detta inte är inlagt begränsar importen anteckningsfältet till tecken (255), och långa anteckningar kortas ned till max 255 tecken.