Importfält för Företagskunder, Privatkunder och Leads

Alla kolumner som skall importeras måste formateras som text i CSV-filen. Om filen inte formateras som text riskerar man att data inte importeras till 24SevenOffice.

 

Företagskunder, Privatkunder och Leads:
Importfält Förklaring
CompanyId Kundnummer
CompanyIsCorporate Definierar om ett lead är en privatkund eller ett företag. Sätts till 0 vid import av privatkunder. Om importen består av både privat- och företagskunder sätts detta fält till 1 vid företag.
CompanyName Namn på kunden el. Efternamn vid import av Privatkunder
CompanyConsumername Förnamn vid import av Privatkunder till leadsdatabasen.
CompanyGovNo Organisationsnummer
CompanyPhone Telefonnummer
CompanyVisitStreet Besöksadress (används till gatuadress på privatkunder)
CompanyVisitPostcode Besökspostnummer (används till postnummer på privatkunder)
CompanyVisitPostArea Besökspostort (används till postort på privatkunder)
CompanyCountry Land
CompanyMobile Mobiltelefonnummer
CompanyFax Faxnummer
CompanyEmail E-postadress
CompanyProfit Resultat (Ekonomiskt)
CompanyTurnover Överskott (Ekonomiskt)
CompanyNrOfEmp Antal anställda i företaget
CompanyPostStreet Postadress
CompanyPostPostcode Postnummer
CompanyPostPostarea Postort
CompanyWebsite Website / Hemsida
CompanyNickname Alternativt namn – fältet Nickname i CRM
CompanyNote Anteckning. Vid import av filer som innehåller anteckningar som är längre än 255 tecken, måste det ligga en anteckning som är längre än 255 tecken i den första raden i importfilen (under överskriften). Om detta inte är inlagt begränsar importen anteckningsfältet  till tecken (255), och långa anteckningar kortas ned till max 255 tecken.
CompanySupplier Avgör hur företaget skall visas i systemet. Värdet 0 = Kund och värdet 1 = Kund och leverantör.
CompanyDateRegistrered Datum kunden registrerades. Format: dag.månad.år (01.09.2014)
CompanyDateChanged Datum kunden ändrades. Format: dag.månad.år (01.09.2014)
CompanyCategory Kategori på kund (Här måste man lägga in ett identiskt kategorinamn jämfört med vad som är inlagt som kategorinamn i 24SevenOffice sedan tidigare, om inte så skapas en ny kategori). Om flera kategorier skall importeras på samma kund avskiljs kategorinamnen med kommatecken.
CompanyInvoiceStreet Fakturaadress
CompanyInvoicePostCode Fakturapostnummer
CompanyInvoicePostArea Fakturapostort
CompanyInvoiceCity Faktureringsstad
CompanyInvoiceState Faktureringslän / stat
CompanyDeliveryStreet Leveransadress
CompanyDeliveryPostCode Leveranspostnummer
CompanyDeliveryPostArea Leveranspostort
CompanyDeliveryCity Leveransstad
CompanyDeliveryState Leveranslän / stat
CompanyBankAccountNo Bankkontonummer
CompanyOwner Ägare/Ansvarig för kunden / leadet (Här måste man först upprätta användaren i systemet, därefter definiera användarens Anställnings-ID) Anställnings ID hittar man under Administration – Anställda – välj användare – fliken Anställningsinställningar.
CompanyIndustry Bransch. Använd bransch-ID som kan hämtas under Administration – Inställningar – CRM – Branscher.
CompanyStatus Statusnamn, inte ID
CompanyIdAlternative Alternativt kundnummer. Detta fält ligger under fliken «Tilläggsinformation” på kund/leverantörskortet i CRM.
CompanyInvoiceEmail Faktura e-postadress som ligger under fliken Inställningar på kund/leverantörskortet i CRM
CompanyInvoiceMethod Faktureringsmetod. På faktureringsmetod kan man använda benämningarna som står under inställningarna, eller respektive ID-nummer.
Översikt över ID-nummer:
0: Använd standard faktureringsmetod.
1: Skriv ut faktura
2: Skicka som E-post
3: Skicka som eFaktura
CompanyCustomerLedger Kundreskontranummer.
CompanySupplierLedger Leverantörreskontranummer.
CompanySupplierAccountDebet Kontonummer debet som ligger under Leverantörsinställningar på fliken Inställningar på kund/leverantörskortet i CRM.
CompanySupplierAccountCredit Kontonummer kredit som ligger under Leverantörsinställningar på fliken Inställningar på kund/leverantörskortet i CRM.
CompanyPaymentTime Betalningstid
CompanyPaymentTimeSupplier Betalningstid leverantör