Importfält för Produkter och Produktkategorier

Alla kolumner som skall importeras måste formateras som text i CSV-filen. Om filen inte formateras som text riskerar man att data inte importeras till 24SevenOffice.

Obs: Vid import av decimaler i priser etc, måste kommatecken (inte punkt) användas som decimalskiljetecken.

 

Produkter – Alla prisfält måste importeras utan bokstäver och valutatecken.
Importfält Förklaring
ProductBatchNo Batchnummer
ProductStatus Aktiv = 1, Inaktiv/utgått = 0
ProductCashPercent Täckningsbidrag kontantpris
ProductCategory Produktkategorin som produkten ska placeras i
ProductCode Definierar produktkod
ProductDescLong Lång beskrivelse av produkten
ProductDescShort Kort beskrivelse av produkten
ProductEAN – EAN nummer EAN Nummer
ProductEAN2 – EAN nummer(2) EAN Nummer(2)
ProductName Produktnamn
ProductNo Produktnummer
ProductCost Indirekt kostnad
ProductPrice Definierar utpris
ProductPrice2 Definierar utpris 2
ProductPrice2AutoCalc Autokalkylera priset för pris 2, möjliga värden är 0 för nej, eller 1 för ja.
ProcuctPrice2Percent Täckningsbidrag pris 2
ProductPriceGroup Produktprisgrupp
ProductPriceAutoCalc Autokalkylera priset för standard pris, möjliga värden är 0 för nej, eller 1 för ja.
ProductPriceCash Definierar kontantpris
ProductPriceCashAutoCalc Autokalkylera priset för kontantpris, möjliga värden är 0 för nej, eller 1 för ja.
ProductPriceCashIncTax Definierar kontantpris inkl. moms
ProductPriceIn Definierar inpris
ProductPriceIncTax Definierar inpris inkl. moms
ProductPricePercent Täckningsbidrag
ProductPriceProfitMargin Förtjänstmarginal
ProductSupplierPrice Leverantörens pris
ProductPriceWeb Produktpris på webhandel
ProductPriceWebAutoCalc Autokalkylera priset för web pris, möjliga värden är 0 för nej eller 1 för ja.
ProductPriceWebPercent Täckningsbidrag web pris
ProductStockInfluence Avgör om produkten ska lagerstyras, möjliga värden = 1 om den skall lagerstyras, 0 eller tomt om den inte ska lagerstyras
ProductStockLocation Lagerplacering
ProductStockMin Lägsta antal på lager
ProductStockQty Lagersaldo / Antal på lager
ProductStockReorderQty Beställningsförslag när man når minsta antal på lager
ProductWeight Vikten på produkten i kg (kilogram)
ProductSupplierCode Leverantörens varunummer
ProductSupplierCurrencyId Valuta ID på produkten (ID:n  hittar man under modulen Ekonomi – Bokföring – Inställningar – Valuta)
ProductSupplierId Leverantörens ID nummer (för att koppla en leverantör mot produkten)
ProductSupplierName Leverantörens produktnamn
ProductSupplierWebsite Leverantörens websida
ProductWebDeal Erbjudande på web (webhandel)
ProductWebDealDateFrom Startdatum för erbjudande på web (webhandel)
ProductWebDealDateTo Slutdatum för erbjudande på web (webhandel)
ProductWebDealInStockOnly Visa bara produkt på web om den är i lager
ProductWebExtra Visa som extraprodukt (webhandel)
ProductWebExtraDateFrom Startdatum för när produkten ska visas som extraprodukt (webhandel)
ProductWebExtraDateTo Slutdatum för när produkten ska visas som extraprodukt (webhandel)
ProductWebNewArrival Visa som ny produkt (webhandel)
ProductWebNewArrivalDateFrom Startdatum för när produkten ska visas som extraprodukt (webhandel)
ProductWebNewArrivalDateTo Slutdatum för när produkten ska visas som extraprodukt (webhandel)
ProductWebShow Visa i webhandel
ProductWebShowCat Visa kategorin i webhandel
ProductWebShowFront Visa på framsidan (webhandel)
CalculateInpriceFromSupplierPrice Om värdet sätts till 1 beräknar importen inpris baserat på leverantörens pris SupplierPrice, annars används ProductPriceIn (om detta fält ligger i importfilen)

 

 

 

Produktkategorier
Importfält Förklaring
Categori ID Kategori ID för produktkategorin
Name Namn på kategorin
ParentId Definierar eventuell ”överkategori” ett steg upp i kategoristrukturen