Inställningar Timmar

Inställningarna för Timregistrering hittar man i vänstermenyn under menyvalet Timmar – Timregistrering (ny).

Här kan man sätta standardinställningar på sin timregistreringsprofil.

 

Följande val finns:

Starttid: sätter standard Starttid för registrerade timmar. Kan överstyras i den detaljerade timredigeringen.

Sluttid: sätter standard Sluttid för registrerade timmar. Kan överstyras i den detaljerade timredigeringen.

Visa fakturerbara timmar: bestämmer om kolumnen Fakturerbara timmar skall visas eller inte under veckoregistreringsvyn.

Detaljerad redigering: Man aktiverar denna inställning om man vill registrera timmar i detaljerad visning när man använder Veckoregistrering. När man klickar på dagarna i veckovyn kommer informationen hämtas in i timregistreringsvyn och måste sparas på nytt. Om detta val är avstängt kan redigering göras direkt i veckoöversiktens kolumner.

Hämta samtliga uppgifter: visar alla uppgifter på projekt som lagts in i veckoöversikten. Förutsätter att inställningarna på timregistrering på aktuellt projekt är satt till att registreras mot uppgifter.

 

Inställningar för Priser och Arbetstyper återfinns under modulen Administration – Inställningar – Timregistrering.

Inställningar for Timtyp och Obligatoriska fält fungerar inte i den nya timregistreringen.