Visningsläge

Det senast valda visningsläget visas när man öppnar modulen på nytt.

 

Översikt

Visar en översikt över dina senaste registreringar per vecka. Perioden kan ändras via Selektering. Håll markören över staplarna för att se mer information eller dubbelklicka på raderna under Mina senaste registrerade timmar för att redigera dessa. Mina senaste registrerade timmar visar de 10 senaste registreringarna.

 

Timmar

Detta visningsläge visar timmar fördelade per dag.

ProjectHours_SelectView1

 

Veckoregistrering

Detta läge liknar vyn i Registrera timmar med den skillnaden att man kan lägga in standardprojekt och registrera timmar per dag direkt i veckovyn. Det går även att använda Detaljerad redigering om så önskas. Tillägg av kostnader görs via detta val. Observera att kostnader endast kan föras mot dagar där det finns timmar inlagda i detta visningsläge. ”Lägg till” lägger till projekt att föra timmar mot.

ProjectHours_SelectView2

 

Standardprojekt

Här kan man lägga in fasta projekt i veckoöversikten. Projekt som blir inlagda som ”standardprojekt” blir automatiskt inlästa i veckoregistreringsvyn.

 

Navigering och snabbtangenter för veckoregistreringsvyn

Enter: låser upp fält för registrering och sparar inlagda värden.

Shift + C: för att lägga till kommentar på en timme som är registrerad. OBS! Man måste vara utanför editeringsmodus för att snabbkommandon ska fungera. Alltså måste man registrera timmen, sedan trycka på Enter, och därefter Shift + C för att få upp kommentar-fönstret.

Piltangenterna: flyttar markören mellan de olika fälten. Flytt från ett öppet fält till ett stängt öppnar detta. Flytt från ett fält där man fyllt i värden lagrar dessa.

TAB: flyttar horisontellt ett fält till höger och öppnar detta. Eventuella värden i fält sparas vid flytt via TAB.

Klick med mus: öppnar fält för inmatning av data. TAB, ENTER eller pilförflyttning upp/ned sparar värden.

DELETE: använd DELETE för att radera inlagda värden. OBS! att lägga 0 raderar/nollställer inte tidigare inlagda värden.

 

Inlagda värden ändrar färg efter den status de har:

  • Grön = godkänd
  • Röd = underkänd (och kan då ändras i veckoöversikten)
  • Grå = fakturerade timmar

Det ges inget besked om att timmar har underkänts annat än den överblick man får i veckoregistreringsvyn. Man får därför själv försäkra sig om att samtliga timmar har godkänts.

 

 Kostnader

Här kan man registrera kostnader mot projekt. Klicka på Lägg till kostnader i övre vänstra hörnet och en rad för kostnader visas. Klicka på de olika fälten i kolumnerna för att skriva in projekt, produkt/artikel, leverantör och antal osv. TAB kan användas för förflyttning mellan kolumnerna. Kostnader som registrerats på detta sätt kan återfinnas på aktuellt projekt under fliken Registrerade kostnader där de kan samfaktureras med timmar (Se hjälpfilen för projekt).

 

Att registrera en kostnad

  1. Klicka på knappen Lägg till kostnad för att öppna en registreringsvy i övre högra hörnet.
  2. Dubbelklicka på fälten för Projekt, Produkt och Leverantör för att fylla i information om dessa. Fälten har inbyggd sökfunktion. Ett sök bör som minimum innehålla de första tre bokstäverna för att fungera korrekt.
  3. Dubbelklicka i fältet för antal för att justera detta. Pris och inpris hämtas från produktkortet i artikelregistret. Dubbelklicka på fälten för att ändra dessa värden.

ProjectHours_SelectView3

Godkänn

Klicka på projekt eller anställd och aktuella timmar visas till höger i översikten. För varje registrering är det möjligt att korrigera Arbetstyp, Totalt antal timmar, Fakturerbara timmar, Pris samt möjlighet att lägga till Kommentar (kommentaren visas i kolumnen Beskrivning i vyn Timmar). Timmar som godkänns eller underkänns försvinner från listan.

ProjectHours_SelectView4

 

Timmarna färgkodas i veckoöversikten utifrån status:

  • Grön = godkänd
  • Röd = underkänd

ProjectHours_SelectView2